Terms & conditions

Art. 1 – DEFINITIES

a. Account. Een gebruikersprofiel dat door een Gebruiker werd aangemaakt op de Applicatie.

b. Algemene Voorwaarden. De huidige algemene voorwaarden die van tijd tot tijd door 2moovIT kunnen worden aangepast en steeds de voorgaande algemene voorwaarden vervangen.

c. Applicatie. Een online platform aangeboden door 2moovIT waarop Vervoersaanbieders aan Eindklanten vervoersdiensten ter beschikking stellen en Eindklanten opdrachten kunnen plaatsen die op hun beurt aanvaard kunnen worden door Vervoersaanbieders.

d. De Dienst. Een vervoersopdracht die de Vervoersaanbieder aanvaardt van de Eindklant via de Applicatie.

e. Eindklant. Een natuurlijke en/of rechtspersoon die door gebruik te maken van de Applicatie als opdrachtgever fungeert ten aanzien van de Vervoersaanbieder voor het uitvoeren van de Dienst.

f. Gebruiker. Elke gebruiker van de Applicatie, die onder meer Eindklant of Vervoersaanbieder kan zijn.

g. Gebruikersinhoud. Elke inhoud die een gebruiker invult in de Applicatie of toevoegt aan de Dienst of het Goed.

h. Goed. Het roerend goed dat het voorwerp uitmaakt voor transport via de Dienst.

i. 2moovIT. De besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee en met als ondernemingsnummer 0727.477.234 die ter zake optreedt als vervoermakelaar.

j. Vervoersaanbieder. Elke vervoerder, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon, die zijn diensten via de Applicatie aan de Eindklant aanbiedt.

Art. 2 – TOEPASSINGSGEBIED

a. De Algemene Voorwaarden worden van kracht op de hieronder vermelde datum en zijn van toepassing op de door 2moovIT geleverde diensten als vervoersmakelaar en het gebruik van de Applicatie, alsook op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via de Dienst en/of de Applicatie aan de Gebruiker worden geleverd. Alle interacties, goedkeuringen, aanvaardingen – via, met of onder de Applicatie – vallen bijgevolg eveneens onder het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden.

b. Door gebruik te maken van de Applicatie ontstaat een overeenkomst tussen de Gebruiker en 2moovIT voor het gebruik van de Applicatie en erkent de Gebruiker integraal gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden voor zowel het gebruik van de Applicatie op zich, als meer specifiek het aanbieden, aanvaarden en leveren van de Dienst. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, is hij zelf verantwoordelijk het gebruik van de Applicatie te staken. Deze Algemene Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk voorafgaande overeenkomsten met de Gebruiker. 2moovIT kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een Gebruiker de toegang tot de Applicatie weigeren of een Account beëindigen, indien de Gebruiker een inbreuk maakt op de Algemene Voorwaarden.

c. 2moovIT kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig en van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen gaan van kracht na een opzegtermijn van 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving op een duurzame drager van de wijziging van de Algemene Voorwaarden aan de Gebruiker door 2moovIT. Indien de Gebruiker na de termijn van 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden de Applicatie en/of de Dienst gebruikt, wordt hij geacht integraal en zonder voorbehoud in te stemmen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden. De vooropgestelde termijn van 15 dagen zal geen toepassing vinden bij ondubbelzinnige afstand door de Gebruiker, of wanneer en voor zover de noodzaak tot wijziging van de Algemene Voorwaarden zonder inachtneming van de opzegtermijn van 15 dagen voortvloeit uit een wettelijke of regelgevende verplichting die aan 2moovIT is opgelegd uit hoofde van het Unierecht of het nationale recht. Redactionele wijzigingen, zonder aanpassing van de inhoud of betekenis van de Algemene Voorwaarden, worden niet beschouwd als wijziging van de Algemene Voorwaarden.

d. Een elektronische aanvaarding, goedkeuring of verbintenis (niet-exhaustief) via de Applicatie bindt respectievelijk de Vervoersaanbieder en de Eindklant, zelfs indien er geen elektronische handtekening werd geplaatst.

e. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst ondertekend door 2moovIT. Deze voorwaarden prevaleren bijgevolg in elk geval boven alle gebeurlijke eigen voorwaarden van de Gebruiker.

f. Aanbiedingen zijn vrijblijvend tot de aanvaarding door de Eindklant, behoudens een schriftelijke herroeping door 2moovIT.

g. 2moovIT behoudt zich het recht voor om aanvragen, opdrachten, inschrijvingen en dergelijke zonder vermelding van redenen te weigeren.

Art. 3 – DIENSTVERLENING DOOR 2MOOVIT

a. De dienstverlening door 2moovIT omvat de Applicatie, die de Gebruiker toestaat om via de mobiele applicaties en websites vervoersdiensten te regelen en te plannen met onafhankelijke externe Vervoersaanbieders. Onverminderd de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door 2moovIT in een afzonderlijke overeenkomst, verschaft 2moovIT zelf geen vervoersdiensten en treedt zij niet op als een vervoersbedrijf of vervoerscommissionair. 2moovIT handelt ter zake uitsluitend in haar hoedanigheid van vervoermakelaar, waarbij zij de Eindklant en de vervoersaanbieder met elkaar in contact brengt om een vervoerovereenkomst te sluiten. 2moovIT stelt, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, geen handelingen met betrekking tot de facturatie van de vervoersdiensten die de Vervoersaanbieder uitvoert in opdracht van de Eindklant. De doorbelasting van kosten tussen partijen doet aan het voorgaande op geen enkele wijze afbreuk.

b. Door gebruik van de Applicatie met aanvaarding van de Dienst sluiten Eindklant en Vervoersaanbieder een afzonderlijke vervoersovereenkomst, waarbij 2moovIT geen partij is, doch enkel kan optreden als vertegenwoordiger van de Eindklant en/of de Vervoeraanbieder, dit alles behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.

c. 2moovIT verleent de Eindklant en de Vervoersaanbieder een beperkte, niet-exclusieve, niet- sublicentieerbare, herroepbare en niet overdraagbare toelating om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicatie met oog op het aanbieden en aanvaarden van Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van elke inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld door de Applicatie en via de Dienst.

d. Alle rechten, verplichtingen en elementen die niet uitdrukkelijk worden verleend of vermeld in de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing en zijn voorbehouden aan 2moovIT.

e. De Gebruiker, Vervoersaanbieder en Eindklant en desgevallend hun respectievelijke mandatarissen, vaste vertegenwoordigers, agenten en personeelsleden zullen ten opzichte van 2moovIT zelfstandig handelen en niet als mandataris, agent of personeelslid van 2moovIT kunnen worden beschouwd. Zij bevinden zich dus nooit in een band van ondergeschiktheid ten opzichte van 2moovIT, die over hen noch het gezag, noch de controle eigen aan een werkgever zal (kunnen) uitoefenen. 2moovIT zal nooit kunnen worden beschouwdals werkgever van de Gebruiker, Vervoersaanbieder en/of Eindklant. De Gebruiker, Vervoersaanbieder en Eindklant vrijwaren 2moovIT integraal voor alle sociale, fiscale en andere vorderingen ten gevolge van een eventuele herkwalificatie van hun statuut ten aanzien van 2moovIT naar een werknemersstatuut.

Art. 4 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Dienst, Applicatie en alle verbonden rechten, contracten en verbintenissen zijn en blijven de eigendom van 2moovIT of haar licentiegevers.

Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht op werken die gecreëerd zijn door 2moovIT, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Applicatie, de website en mobiele applicatie die toegang geven tot de website en de inhoud daarop weergegeven, en enige andere technologie, vaardigheden, knowhow en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom van 2moovIT en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval.

De levering van de Applicatie en/of Dienst houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.

Art. 5 – GEBRUIK VAN DE ACCOUNT, DE APPLICATIE EN DE DIENST

5.1. Account en gegevensverwerking

5.1.1. Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie en van de Dienst, moet de Gebruiker een Account aanmaken. De Gebruiker moet minstens de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt. Teneinde de Account te registreren en te activeren, is de volgende niet-limitatieve persoonlijke informatie vereist:

 • Naam en voornaam;
 • Wettelijke woonplaats;
 • Gsm-nummer;
 • Leeftijd;
 • Een geldig en goedgekeurd betaalmiddel (creditcard of andere);
 • BTW-nummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • E-mailadres.

5.1.2. De Gebruiker verbindt zich ertoe accurate, volledige en recente informatie op te nemen in de Account. Indien de Account geen accurate, volledige en recente informatie weergeeft of indien geen geldig betaalmiddel werd opgegeven, kunnen de Account en de Applicatie worden geblokkeerd voor de Gebruiker en kunnen de toegang en het gebruik van de Diensten en/of de gesloten overeenkomsten worden beëindigd door 2moovIT. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle verrichtingen met de Account. Slechts 1 (één) Account is toegelaten per Gebruiker.

5.1.3. De Gebruiker krijgt toegang tot de Applicatie door middel van een paswoord en log-in. De Gebruiker mag zijn paswoord en log-in niet aanwenden om de Applicatie voor een niet-toegelaten doel te gebruiken. De Gebruiker zal het paswoord en de log-in strikt vertrouwelijk houden. Ieder gebruik van het paswoord en de log- in geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Indien het paswoord en/of de log-in gestolen of frauduleus aangewend worden/wordt, dient de Gebruiker 2moovIT onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. De Gebruiker zal alle nodige maatregelen nemen om diefstal of frauduleus gebruik binnen de kortste tijd te kunnen vaststellen.

5.1.4. De Gebruiker gaat akkoord dat bovenvermelde gegevens worden verwerkt evenals volgende gegevens:

 • Alle gegevens inzake vergunningen in het kader van de Dienst (waaronder rijbewijs, transportvergunningen en dergelijke meer);
 • Voertuigspecificaties waaronder laadvermogen, afmetingen, visuele toestand (foto’s), merk, type, ouderdom, periodieke kilometerstanden, inschrijvingsbewijzen, verzekeringsdocumenten, keuringsdocumenten, vergunningen indien van toepassing …

5.1.5. Indien de Vervoersaanbieder, in voorliggend geval, op zelfstandige basis optreedt, is hij zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van voormelde persoonsgegevens aan de onderscheiden overheidsinstellingen, zoals o.m. de sociale zekerheidsadministratie, de belastingadministratie, het sociaal secretariaat. Voornoemde lijst is niet-exhaustief.

5.1.6. De verwerking van de gegevens gebeurt door de administratieve dienst van 2moovIT.

5.1.7. De Gebruiker heeft een recht van inzage in deze gegevens en kan die doen corrigeren, verwijderen of laten blokkeren overeenkomstig de procedures die zijn vastgelegd in de regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, indien onder meer de verwerking niet in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de gegevens onvolledig of incorrect zijn, of indien niet kan worden verzekerd dat de gegevens volledig en correct zijn. Hiertoe kan contact opgenomen worden met 2moovIT door een bericht te sturen naar [info@2moovIT.com].

5.1.8. De Gebruiker is ertoe gehouden om 2moovIT te informeren van elke wijziging van zijn gegevens.

5.1.9. De Gebruikers gaan daarnaast uitdrukkelijk akkoord dat 2moovIT om functionele redenen en voor het kunnen waarborgen van de goede werking van de Applicatie en de Dienst, onder meer volgende gegevens verzamelt via het gebruik van de Applicatie en Dienst:

 • Informatie over de locatie van de Gebruiker: precieze locatiegegevens van de Gebruiker, van de rit – precieze locatie van mobiele apparaat. De verzameling gebeurt wanneer de Gebruiker de Applicatie gebruikt of wanneer die geactiveerd is;
 • Informatie over contactpersonen: voor zover de Gebruiker 2moovIT toestemming geeft tot toegang tot het adresboek, kunnen namen en contactinformatie worden verzameld;
 • Informatie over transacties in het kader van de Dienst: bij gebruik van de Applicatie worden alle transactiegegevens met betrekking tot gebruik van de Dienst verzameld (plaats, datum, tijd, goed, bedrag, afstand, transactiegegevens, promoties…);
 • Gebruikers- en voorkeursinformatie: door de Gebruiker aangegeven voorkeuren, cookies, pixel tags, gehanteerde technologieën en dergelijke meer;
 • Apparaten: 2moovIT kan informatie verzamelen betreffende het gehanteerde apparaat (soort toestel, model, hardware, besturingssysteem, identificatiecode en dergelijke meer);
 • Log informatie: 2moovIT verzamelt serverlogs met informatie over IP-adres, toegangsdata en –tijden, functies, geladen pagina’s, systeemactiviteiten, browser en sites of diensten gebruikt voor het gebruik van de Applicatie of de Dienst.

5.1.10. Indien de Account gekoppeld wordt aan een andere provider (Facebook, LinkedIn of dergelijke meer), kan 2moovIT de informatie verzamelen uit die bronnen voor zover de Gebruiker de koppeling toestaat.

5.1.11. 2moovIT kan de verzamelde informatie hanteren:

 • Om de Dienst mogelijk te maken, de Applicatie of de Dienst te verbeteren en te onderhouden (waaronder betalingen / producten / diensten / informatieverlening), nieuwe functies te ontwikkelen, de Gebruiker te verifiëren, klantenservice te verlenen, updates te verzenden en veiligheidsfuncties te ontwikkelen;
 • Om interne beveiliging te optimaliseren en fouten op te sporen; om fraude en misbruik van de Applicatie of Dienst te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;
 • Om communicatie mogelijk te maken tussen de Eindklant en de Vervoersaanbieder, via het versturen van berichten of plaatsen van informatie over goederen, geschatte aankomsttijden, doorverwijzingen, uitnodigingen, delen van prijzen en dat in de meest ruime zin…
 • Om de Gebruiker te informeren over allerhande diensten, producten, promoties, nieuws en evenementen van 2moovIT en derde aanbieders;
 • Om de Applicatie en de Dienst te verbeteren en te personaliseren (ter verbetering van functies, inhoud, sociale connecties en netwerken, doorverwijzingen en advertenties te verstrekken of aan te bevelen.

5.1.12. 2moovIT kan alle verzamelde informatie en gegevens overdragen naar en verwerken en opslaan in de landen van de Europese Unie en naar andere landen dan waar de Gebruiker zijn vaste woonplaats heeft voor zover eenzelfde beschermingsniveau voor de privacy betreffende de gegevens wordt geboden als in de Europese Unie. Indien persoonsgegevens zouden worden verstuurd naar landen waar geen adequate bescherming van persoonsgegevens geldt, waarborgt 2moovIT dat het met de ontvanger de nodige modelclausules zal opnemen in de door 2moovIT en de ontvanger getekende overeenkomst, opdat een adequate bescherming alsnog van toepassing is.

5.2. Vereisten en gebruik Account, Applicatie en Dienst

Het gebruik van de Account en het gebruik of levering van de Dienst zijn onderworpen aan alle toepasselijke regelgevende bepalingen. De Gebruiker mag de Account en de Applicatie enkel voor wettelijk toegelaten doeleinden hanteren (zijn bijvoorbeeld uitgesloten: vervoer van verboden middelen). De Gebruiker mag bij het gebruik van de Account, Applicatie of Dienst geen overlast, hinder, ongemak of eigendomsschade veroorzaken. In bepaalde gevallen kan de Gebruiker worden vereist om een identiteitsbewijs te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Applicatie en Dienst. Indien er vervolgens geen identiteitsbewijs wordt verschaft, kan de toegang tot de Applicatie of de Dienst worden beëindigd door 2moovIT. 2moovIT kan van de Gebruiker eisen dat de Gebruiker het Goed, het voertuig en dergelijke meer fotografeert, inspecteert en feedback geeft via de Applicatie en op alle vragen van 2moovIT antwoord geeft teneinde de goede werking van de Applicatie en de Dienst te kunnen garanderen, bij gebreke waaraan 2moovIT de toegang tot de Applicatie en/of Dienst onmiddellijk kan beëindigen zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

5.3. Tekstberichten

De Gebruiker gaat er mee akkoord dat 2moovIT informatieve tekstberichten (SMS) kan sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van het gebruik van de Applicatie [en ter aankondiging van promoties van 2moovIT].

5.4. Promoties

2moovIT hanteert naar eigen discretionaire bevoegdheid promoties die kunnen worden ingewisseld voor kredieten, functionaliteiten of voordelen die gerelateerd kunnen zijn aan het gebruik of aanbieden van de Dienst of de Applicatie en die door 2moovIT zelf worden bepaald overeenkomstig de voorwaarden die per promotie door 2moovIT worden bepaald.

Promoties:

 • a. Moeten worden gebruikt voor de doelgroep en het beoogde doel, en op rechtmatige wijze;
 • b. Mogen niet worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen op welke wijze dan ook, of beschikbaar worden gesteld aan het algemene publiek (noch in publieke vorm, noch op andere wijze), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door 2moovIT;
 • c. Kunnen op elk moment worden uitgeschakeld door 2moovIT voor welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid van 2moovIT;
 • d. Mogen alleen worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden die 2moovIT opstelt voor dergelijke Promotiecodes;

e. Kunnen worden geannuleerd bij oneigenlijk gebruik door de Gebruiker in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

5.5. Gebruikersinhoud

2moovIT kan toestaan om tekstuele, audio-, en/of visuele inhoud en informatie, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot de Dienst en Applicatie, inzendingen van projecten voor wedstrijden en promoties in te dienen, te uploaden, te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan 2moovIT via de Applicatie.

Elke Gebruikersinhoud die wordt verschaft, blijft eigendom van de Gebruiker. Door de aan 2moovIT te verstrekken, wordt 2moovIT een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepbare, overdraagbare, royalty-vrije licentie toegekend met het recht om dergelijke Gebruikersinhoud te sublicentiëren, gebruiken, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken van te maken, verspreiden, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, of op elke wijze te exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of die later zouden worden ontwikkeld (inclusief met betrekking tot de Applicatie en de Dienst en de activiteiten van 2moovIT op externe websites en Diensten), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u, en zonder een betalingsverplichting aan u of andere personen of entiteiten.
De Gebruiker die Gebruikersinhoud ter beschikking stelt waarborgt:

 • (i) Dat hij de enige en exclusieve eigenaar is van alle Gebruikersinhoud, of dat hij alle rechten, licenties, toestemmingen en noodzakelijke vrijgaven bezit om 2moovIT de licentie voor de Gebruikersinhoud toe te kennen;
 • (ii) Dat de terbeschikkingstelling van de Gebruikersinhoud, noch de indiening, uploaden, publiceren of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch het gebruik van de Gebruikersinhoud door 2moovIT zoals hierin toegestaan, een inbreuk vormt op, of een overtreding is van de intellectuele eigendom of eigendomsrechten, alsook publicatie -of privacy rechten, van derden, of zal leiden tot een schending van een toepasselijke wet- of regelgeving.

De Gebruiker zal geen Gebruikersinhoud verschaffen die lasterlijk, smadend, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, of anderszins aanstootgevend is. 2moovIT kan, maar zal hiertoe niet worden verplicht, Gebruikersinhoud beoordelen, controleren of verwijderen, naar eigen goeddunken, op elk moment, om elke mogelijke reden, zonder kennisgeving aan de Gebruiker.

5.6. Netwerktoegang en Apparaten

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het gegevensnetwerk, noodzakelijk voor het gebruik van de Applicatie en de Dienst. De Gebruiker draagt alle tarieven en kosten.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het aanschaffen van met de Applicatie compatibele hardware of apparaten, noodzakelijk voor de toegang tot en gebruik van de Applicatie en de Dienst. 2moovIT garandeert niet dat de Applicatie of Dienst, of elk onderdeel hiervan, werkt op bepaalde hardware of apparaten.

De Applicatie of Dienst wordt ter beschikking gesteld aan de Gebruiker “as is”, en kan onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie. 2moovIT zal zich naar best vermogen inzetten, opdat toegang tot de Applicatie 24 op 24 uur mogelijk is. De toegang kan evenwel te allen tijde onderbroken worden voor onderhoud, aanpassing, beveiliging of een andere reden. 2moovIT zal deze werken zoveel mogelijk uitvoeren van zaterdag 20.00u (CET) tot zondag 08.00u (CET), met een maximum downtime van 10 uur.

2moovIT is niet aansprakelijk voor storingen in het dataverkeer te wijten aan externe factoren of obstakels, inherent aan de omgeving van de telecommunicatie-infrastructuur, of ongevallen, of werkzaamheden inzake onderhoud, versterking, herinrichting of uitbreiding van de netwerkinstallaties door de telecomoperator en/of serverprovider. 2moovIT is niet aansprakelijk voor storingen te wijten aan het gebruik door de Gebruiker van andere apparatuur of software dan de door 2moovIT voorziene hardware of te wijten aan alle factoren vreemd aan 2moovIT. 2moovIT is niet aansprakelijk voor de inhoud van de communicaties en berichten, noch voor de schade die zij aanrichten.

5.7. Derden

2moovIT is niet aansprakelijk voor (andere) diensten door derden aangeboden via de Applicatie. De gebruikersvoorwaarden van de diverse derde partijen gelden voor andere diensten aangeboden via de Applicatie.

5.8. Beperkingen

Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met de Applicatie of de Dienst of (onderdelen van) de Applicatie of de Dienst zelf te reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licenties verlenen, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door 2moovIT.

Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om de Applicatie/Dienst te decompileren, reverse engineeren of te demonteren.

Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om te verwijzen naar de Applicatie of de Dienst, zijn product of dienst te linken aan de Applicatie of de Dienst, of programma’s op te starten die de Applicatie of Dienst kunnen belemmeren of bezwaren.

Art. 6 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST VERVOERSAANBIEDER – EINDKLANT

a. De overeenkomst tussen de Vervoersaanbieder en de Eindklant komt tot stand op het ogenblik dat de Vervoersaanbieder de opdracht van de Eindklant door middel van de Applicatie aanvaardt. Die aanvaarding geldt als een schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging, zelfs zonder elektronische handtekening.

b. Door de aanvaarding van de opdracht door de Vervoersaanbieder door middel van de Applicatie verklaart en erkent de Eindklant een vergoeding zoals hierna bepaald verschuldigd te zijn aan de Vervoersaanbieder. De verschuldigde vergoeding wordt via de Applicatie kenbaar gemaakt zoals hierna bepaald.

c. De betaling geschiedt door middel van rechtstreekse facturatie door de Vervoersaanbieder aan de Eindklant. 2moovIT stelt, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, geen handelingen met betrekking tot de facturatie van de vervoersdiensten die de Vervoersaanbieder uitvoert in opdracht van de Eindklant.

Art. 7 – VERBODEN GOEDEREN

De Gebruiker zal volgende goederen nooit aanbieden, aannemen, leveren, vervoeren of relateren aan de Dienst of het Platform:

 • A.D.R. producten (gevaarlijke producten), gekoelde voeding of ander gekoeld transport, medische apparatuur & medicatie;
 • Radioactieve stoffen en producten;
 • Edele metalen (goud, platina en zilver) al dan niet bewerkt of gemunt, sieraden, natuur- of cultuurparels, edelstenen, juwelen, pelsen, Oosterse tapijten en andere waardevolle voorwerpen;
 • Effecten, coupons, speciën, cheques, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbaar papier en allerhande documenten;
 • Kunstvoorwerpen, antiquiteiten en/of voorwerpen uit een verzameling met liefhebberswaarde;
 • Levende dieren;
 • Levende planten en snijbloemen;
 • Software;
 • Sigaretten en sigaren;
 • Zendingen tegen rembours;
 • Alcoholische dranken en likeuren;
 • Glazen platen en glas voor ramen en deuren en aanverwante breekbare goederen;
 • Drugs, psychotrope stoffen en verdovende middelen;
 • Goederen waarvan het gebruik, bezit, verkoop, vervoer invoer of uitvoer, productie, omloop bij wet verboden is;
 • Goederen die door aard of verpakking een gevaar vormen voor chauffeur, afzender of ontvanger of derden;
 • Goederen die andere goederen bij verzending kunnen beschadigen of bevuilen.

Meer in het algemeen zal de Gebruiker nooit goederen aanbieden, aannemen, leveren, vervoeren of relateren aan de Dienst of het Platform welke de aansprakelijkheid van 2moovIT, zelfs indirect, in het gedrang kunnen brengen.

Art. 8 – PRIJZEN

a. Het gebruik van de Applicatie op zich (strikte interpretatie) is gratis.

b. 2moovIT rekent daarnaast wel een vergoeding aan voor haar tussenkomst als vervoersmakelaar bij de totstandkoming van de Dienst. De hoogte van deze vergoedingen worden via de Applicatie kenbaar gemaakt door 2moovIT waarbij de Gebruiker de keuzevrijheid behoudt.

c. De Eindklant verklaart door aanvaarding van de Dienst kennis genomen te hebben van de tarieven, die van toepassing zijn op de vervoersdiensten verstrekt door de Vervoersaanbieder. 2moovIT zal die tarieven verzamelen en ter aanvaarding aanbieden aan de Eindklant. De aanvaarding door de Eindklant brengt geenszins een rechtstreekse band tot stand met 2moovIT. De aanvaarding geldt ten aanzien van de Vervoersaanbieder, alsook voor de tarieven zoals gecommuniceerd door 2moovIT ter vergoeding van haar diensten als vervoersmakelaar. 2moovIT behoudt zich het recht voor om deze tarieven éénzijdig aan te passen voor een volgende Dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de Eindklant om zich te vergewissen van de op het moment van de aanvraag van toepassing zijnde tarieven. Een aanpassing van de tarieven na aanvaarding van een Dienst zal geen invloed hebben op die specifiek aanvaarde Dienst.

d. Bij ontstentenis van andere afspraken wordt aangenomen dat de Vervoersaanbieder een minimale duur voor het laden en het lossen en dit in verhouding tot het verzonden object voor zijn rekening neemt en dat de Eindklant een stilstandsvergoeding verschuldigd is voor de supplementaire tijd. Op eenvoudig verzoek zal 2moovIT de aanvaardbare en inbegrepen tijd voor de te vervoeren goederen bezorgen.

Art. 9 – LEVERINGSTERMIJNEN EN -VOORWAARDEN

a. De via de Applicatie opgegeven leveringstermijnen veronderstellen een inspanningsverbintenis in hoofde van de Vervoersaanbieder en vormen geen enkele verbintenis in hoofde van 2moovIT.

b. De leveringsvoorwaarden zoals bepaald in de opdracht zijn van toepassing.

c. De communicatie betreffende de leveringstermijnen en -voorwaarden gebeurt na het sluiten van de vervoersovereenkomst uitsluitend tussen de Vervoersaanbieder en de Eindklant. 2moovIT kan niet aansprakelijk worden gesteld omtrent enig geschil dat betrekking heeft op de bepalingen van deze vervoersovereenkomst waar 2moovIT geen partij toe is.

d. De vervoersovereenkomst die tot stand komt tussen de Eindklant en de Vervoersaanbieder door bemiddeling van 2moovIT als vervoersmakelaar wordt desgevallend beheerst door de bepalingen van het C.M.R. – Verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg) en de wetten betreffende het vervoer van zaken over de weg, alsmede door de eerder omschreven voorwaarden. Voor zover het C.M.R.- Verdrag van toepassing is op de vervoersovereenkomst tussen de Vervoersaanbieder en de Eindklant, dient een C.M.R.-document te worden opgesteld door de Vervoersaanbieder.

Art. 10 – WAARBORGEN EN VERGUNNINGEN VERVOERSAANBIEDERS

2moovIT stelt de Applicatie ter beschikking van zowel Professionele als van Niet-Professionele Vervoersaanbieders.

 • De “Professionele Vervoersaanbieder” is de Vervoersaanbieder die als professionele activiteit vervoerdiensten aanbiedt (desgevallend als bijzaak).
 • De “Niet-Professionele Vervoersaanbieder” is de Vervoersaanbieder die vervoerdiensten niet aanbiedt als professionele activiteit, noch in hoofdzaak, noch in bijzaak.

2moovIT is niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden en vergissingen van de Vervoersaanbieder die een Dienst levert onder een verkeerd statuut of een niet-aangemeld statuut.

10.1. Professionele Vervoersaanbieder

a. De Professionele Vervoersaanbieder erkent en waarborgt dat hij een professionele vervoerder is die onderworpen is aan de regelgeving betreffende goederenvervoer over de weg en desgevallend over een geldige vervoervergunning overeenkomstig toepasselijke regelgeving (zoals onder meer de verordening 1071/2009 en 1072/2009) beschikt.

b. De Professionele Vervoersaanbieder erkent en waarborgt dat hij voldoet aan alle wezenlijke voorwaarden voor de toegang tot het beroep, waaronder desgevallend:

 • Vaste en daadwerkelijke vestiging
 • Getuigschrift van vakbekwaamheid
 • Betrouwbaarheid, d.w.z. geen strafrechtelijke veroordeling en/of beroepsuitoefeningsverbod of een sanctie wegens ernstige inbreuken op de vigerende wetgeving te hebben gekregen.
 • Financiële draagkracht vereist voor de toegang tot het beroep.

c. De Professionele Vervoersaanbieder verbindt zich ertoe om vóór de levering van de vervoersdiensten, indien van toepassing, in het bezit te zijn van alle wettelijke, toepasselijke vergunningen. Alle schade en/of rechtsvorderingen (inclusief maar niet beperkt tot de directe en indirecte gevolgschade) die voortvloeien uit het feit dat de Vervoersaanbieder niet over alle noodzakelijke en toepasselijke vergunningen beschikt, komen uitsluitend ten laste van de Vervoersaanbieder.

10.2. Niet-Professionele Vervoersaanbieder

a. De Niet-Professionele Vervoersaanbieder waarborgt dat het door hem gebruikte voertuig (privéwagen of bedrijfswagen) aan alle wettelijke en contractuele (desgevallend de car policy van de werkgever) vereisten voldoet om de Applicatie te gebruiken en de Dienst te leveren als Vervoersaanbieder.

b. De Niet-Professionele Vervoersaanbieder waarborgt dat het laadvermogen van het door hem gebruikte voertuig nooit wordt overschreden bij een door hem te leveren of geleverde Dienst.

c. Het is de Niet-Professionele Vervoersaanbieder uitdrukkelijk verboden om een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kg te gebruiken en/of in te zetten voor de levering van de Dienst.

d. Alle schade en/of rechtsvorderingen (inclusief maar niet beperkt tot de directe en indirecte gevolgschade) die voortvloeien uit het feit dat de Niet-Professionele Vervoersaanbieder niet aan alle toepasselijkeregelgeving voldoet, komen uitsluitend ten laste van de Niet-Professionele Vervoersaanbieder.

Art. 11 – FACTURATIE EN BETALING

2moovIT is geen partij bij de vervoersovereenkomst die wordt gesloten tussen de Vervoersaanbieder en de Eindklant. De facturatie van de prestaties verricht in het kader van deze vervoersovereenkomst gebeurt, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, door de Vervoersaanbieder aan de Eindklant. 2moovIT rekent daarnaast wel een vergoeding aan voor haar tussenkomst als vervoersmakelaar bij de totstandkoming van de Dienst. De kosten worden gefactureerd inclusief alle belastingen.

De betaling van de vergoeding die door 2moovIT wordt aangerekend voor haar tussenkomst als vervoersmakelaar wordt voldaan door de Vervoersaanbieder en is onmiddellijk opeisbaar. Betaling wordt mogelijk gemaakt via gebruik van een online betalingssysteem, waarna er een ontvangstbewijs via e-mail zal worden verstuurd, onverminderd andere betaalwijzen die door 2moovIT worden toegestaan volgens haar discretionaire bevoegdheid.

Alle kosten zijn onmiddellijk opeisbaar en de betaling zal mogelijk gemaakt worden via gebruik het betaalmiddel opgegeven in de Account, waarna er een ontvangstbewijs via e-mail zal worden verstuurd.

2moovIT behoudt het recht om zelf bijkomende kosten vast te stellen en/of te herzien voor alle diensten en goederen verkregen door het gebruik van de Dienst en Applicatie conform de discretionaire bevoegdheid van 2moovIT en dat voorafgaand aan de te aanvaarden opdracht.

Art. 12 – AANSPRAKELIJKHEID

a. 2moovIT is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, exemplaire, punitieve of gevolgschade evenmin voor verloren winsten, gegevens, persoonlijk letsel of eigendomsschade direct of indirect gerelateerd aan of resulterende uit één van volgende omstandigheden:

 • Het gebruik van de Applicatie, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, met inbegrip van schade die door malware, virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of de Applicatie wordt veroorzaakt, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van 2moovIT.
 • Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met de Applicatie, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – schade die het gevolg is van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten, interceptie of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s, die voor elektronische berichten en overbrenging van virussen worden gebruikt.
 • Een verkeerde opgave van gegevens door de Eindklant of door de Vervoersaanbieder, waaronder maar niet beperkt tot een verkeerde opgave van vergunningsspecificaties, maten en gewichten van het Goed, capaciteiten van het transportmiddel, levertijden, adressen enz …
 • De vervoersdiensten die door de Vervoersaanbieder worden verleend, of handelingen, activiteiten, handelwijze of gedrag en/of nalatigheid aan de zijde van de Vervoersaanbieder. Alle klachten over de vervoersdiensten, die door de Vervoersaanbieder worden verleend, moeten daarom bij de Vervoersaanbieder worden ingediend.
 • Sociale, fiscale en btw-vorderingen en/of -schulden en dat in de meest ruime zin begrepen – van of ten aanzien van de Gebruiker, Vervoersaanbieder of Eindklant ten gevolge van het Gebruik van de Applicatie of de Levering van de Dienst en dat in de meest ruime zin begrepen.
 • Foutief beroep op de wetgeving inzake deeleconomie.
 • Gebrek aan aangifte van de activiteiten onder de regelgeving betreffende het sociaal statuut van zelfstandigen.

b. Onverminderd hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden en voor zover als toegestaan krachtens dwingend toepasselijk recht, zal de totale aansprakelijkheid van 2moovIT in geen geval het bedrag van 500,00 (vijfhonderd) euro te boven gaan en in ieder geval beperkt tot het equivalent van dat bedrag in vreemde valuta.

c. De Eindklant is verantwoordelijkheid voor de kosten van reparatie voor schade aan, of noodzakelijke schoonmaak van voertuigen en eigendom van de Vervoersaanbieder ten gevolge van het vervoer van het gevraagde goed, indien de schade of noodzakelijke schoonmaak de normale grenzen van vervoer overschrijdt.

d. De Gebruikers verbinden zich ertoe om 2moovIT en haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten volledig en integraal te vrijwaren van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot:

 • (i) Hun gebruik van de Applicatie of de Dienst of diensten of goederen verkregen door het gebruik van de Applicatie of Dienst;
 • (ii) De schending van een van deze Algemene Voorwaarden;
 • (iii) Het gebruik van de Gebruikersinhoud door 2moovIT; of
 • (iv) De schending van de rechten van derden.

e. In geen geval mag de Applicatie en/of het Platform gebruikt worden om gevaarlijke goederen (zoals bepaald in de regelgeving van toepassing op het vervoer van gevaarlijke producten met inbegrip van ADR, CMR, IMDG-code, IATA) en andere goederen waarvoor een vergunning vereist is, te vervoeren (zei tevens supra).

f. In elk scenario stelt de Eindklant, 2moovIT en/of de Vervoersaanbieder vrij, en dit zonder enige uitzondering, van waarborgen voor vergoeding voor beschadiging, verlies en/of schade welke het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van:

 • Verzuim van de Eindklant of diens aangestelde om een vrachtbrief op te stellen en op de vrachtbrief te vermelden dat het vervoer onderworpen is aan de bepalingen van het CMR-Verdrag in de zin van art. 7 par. 3 van dit verdrag.
 • Opzet en zware fout van de Eindklant en bij uitbreiding zijn bedrijfsleiders, zaakvoerders, bestuurders en vennoten.
 • Oorlog, burgeroorlog, revolutie, muiterij, opstand of de daaruit ontstane burgerlijke onlusten of elke vijandige daad gepleegd door of tegen een oorlogvoerende macht; kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel plaatsen of detentie welke het gevolg is van de hiervoor opgesomde gebeurtenissen, alsook de gevolgen ervan en iedere poging daartoe; achtergelaten mijnen, torpedo’s, bommen of andere achtergelaten oorlogswapens.
 • Stakers, opruiers of personen die deelnemen aan een oploop, lock-out of aan onlusten veroorzaakt door arbeidsgeschillen, voor zover deze deel uitmaken van het personeel van de Eindklant.
 • De flagrante niet-naleving van de wettelijke en administratieve voorschriften eigen aan het vervoer van goederen over de weg waardoor het normale verloop van het vervoer verhinderd wordt.
 • De niet-naleving van de voorschriften van de ADR (Europees Vedrag betreffende het Internationaal Vervoer van Gevaarlijke goederen over de weg) of de ATP-overeenkomst (Overeenkomst inzake het Internationaal Vervoer van aan Bederf onderhevige Levensmiddelen) waardoor de veiligheid van de goederen in het gedrang komt.
 • De uitwerking van wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door structuurwijziging in de atoomkern.
 • Uitwerking van nucleaire brandstoffen, radioactieve producten en radioactief afval of iedere andere bron van ioniserende straling.
 • Flexa risico’s (schade of verlies veroorzaakt door brand, bliksem, ontploffing of botsing van luchtvaartuigen) tijdens opslag/overslag in depot.
 • Stockverschillen en/of eenvoudige verdwijningen.
 • Inbeslagneming, verbeurdverklaring, boetes, inbreuk op de wettelijke administratieve voorschriften, achterhouding door de douane of elke andere erkende of niet erkende overheid.
 • Smokkel, verboden- of sluikhandel, valse verklaring.
 • Gebruiksderving, niet naleven van termijnen en alle andere onrechtstreekse schaden.
 • Invloed van temperatuur en/of de vochtigheidsgraad van de lucht, eigen gebrek.
 • Wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, productie van ioniserende stralen – bijvoorbeeld kern ontploffingen – bestraling uitgaand van radioactieve stoffen of voortkomend van atoom versnellende machinerieën, abnormale verhitting van een kerncentrale.
 • Defect of slechte werking van de machinerieën en/of uitrusting voor het vervoer van goederen onder geleide temperatuur en/of thermische isolatie, wanneer deze minder dan 8 opeenvolgende uren duurt.

Art. 13 – OVERMACHT

a. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt voor 2moovIT en/of de Vervoersaanbieder, zonder dat de Eindklant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Bij blijvende overmacht is de Eindklant gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen die inmiddels zijn geleverd.

b. Onder overmacht wordt onder meer en niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand sabotage, algehele werkstaking, vervoerstremmingen, tekortkomingen van toeleveranciers, pandemieën en andere niet voorzienbare omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

Art. 14 – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft 2moovIT het recht op elk moment de overeenkomst met de Gebruiker eenzijdig te beëindigen.

b. 2moovIT is bevoegd naar zijn keuze de uitvoering van de Algemene Voorwaarden tussen de Gebruiker en zichzelf geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijk tussenkomst en met onmiddellijke ingang, de Algemene Voorwaarden te ontbinden zonder dat 2moovIT gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding in het geval van:

 • Een tekortkoming door de Gebruiker in de nakoming van één van zijn verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en/of van overeenkomsten die daarmee samenhangen;
 • Ongepast gebruik of ongepast gedrag bij het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker, of ongepast gedrag bij de levering van de Dienst, zoals onder meer discriminatoire gedragingen, agressief gedrag en het aanzetten tot afwijking van de algemene voorwaarden;
 • Een procedure van gerechtelijke reorganisatie of faillietverklaring van de Gebruiker ;
 • Verkoop, change of control of beëindiging van de onderneming van de Gebruiker ;
 • Intrekking van vergunningen van de Gebruiker die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
 • Beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Vervoersaanbieder.

Art. 15 – MELDING INZAKE PRIVACY EN COOKIES

2moovIT verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van de bezoekers van www.2moovit.com en gebruikers van de Applicatie in overeenstemming met de melding inzake Privacy en Cookies.

Art. 16 – GESCHILLEN

a. Deze Algemene Voorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen 2moovIT en de Gebruiker worden beheerst door het Belgische recht. Het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

b. De Gebruiker erkent door deze algemene voorwaarden te onderschrijven, alle omschrijvingen in deze taal volledig te hebben begrepen zodat er geen mogelijkheid tot dwaling is en de voorwaarden in deze volledige versie toegepast worden. De Gebruiker kan de Algemene Voorwaarden ook in andere talen raadplegen zoals beschikbaar gesteld door 2moovIT.

c. In geval van betwisting zijn, naargelang het bedrag van de vordering en de hoedanigheid van de klant, de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout en het Vredegerecht van Turnhout bevoegd, zulks onverminderd het recht om de zaak aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de Eindklant, indien 2moovIT zulks opportuun acht.

Art. 17 – Diversen

a. 2moovIT kan kennisgevingen aan de Gebruiker sturen via de Applicatie, via e-mail, SMS of schrijven;

b. De Gebruiker dient kennisgevingen aan 2moovIT te sturen per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van 2moovIT.

c. Deze algemene voorwaarden zijn niet overdraagbaar voor de Gebruiker. 2moovIT kan de toepassing, inwerkingtreding en werkwijze evenwel overdragen aan een verbonden onderneming.

d. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden dienen te worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van het desbetreffende artikel van de algemene voorwaarden en van de algemene voorwaarden in hun geheel, voor zover deze nog enige uitwerking of bestaansgrond hebben, niet worden aangetast. Partijen verbinden er zich toe om in de mate van wat wettelijk mogelijk is, de nietige bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling die overeenstemt met de doelstellingen en keuzes van de algemene voorwaarden.

e. Indien 2moovIT bij de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal 2moovIT handelen als de verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Datum van inwerkingtreding: 03/08/2020